21:25 ICT Thứ ba, 23/10/2018
Cao Lao, Hạ Trạch quê mình, Bốn bề phong cảnh hữu tình nước non

Tin tức Cao Lao Hạ»Tin quê nhà

Trả lời của Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bố Trạch

Thứ năm - 29/09/2016 08:00
Công văn trả lời của phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bố Trạch về nhà máy chế biến gỗ và ô nhiễm nước hồ Vực Sanh

 

Kính thưa toàn thể bà con ở quê và bà con xa quê!

 

Ngày 27/9/2016, UBND xã Hạ Trạch nhận được Công văn của Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Bố Trạch về việc kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Cơ sở chế biến gỗ của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Thuận Đức, xã Sơn Lộc.

 

    UBND xã Hạ Trạch nhận thấy rằng: Trả lời như Công văn là không thỏa đáng, vì qua tìm hiểu thì đây là Cơ sở chế biến gỗ và chắc chắn không tránh được ô nhiễm nguồn nước hồ Vực Sanh, nơi cung cấp nước tưới sản xuất cho 2 xã Hạ Trạch và Mỹ Trạch, đặc biệt là nguồn nước uống cho hàng nghìn người dân xã Hạ Trạch và những người dùng nước hồ Vực Sanh.

 

    Vì vậy, UBND xã Hạ Trạch sẽ tiếp tục gửi Tờ trình lên UBND huyện và các cơ quan có thẩm quyền quan tâm giải quyết, đồng thời truyền đạt ý chí, nguyện vọng của nhân dân xã Hạ Trạch lên lãnh đạo huyện.

 

    Nếu thấy lãnh đạo huyện giải quyết không thỏa đáng như ý nguyện của nhân dân Hạ Trạch, thì UBND xã Hạ Trạch sẽ tiếp tục gửi Tờ trình lên cấp cao hơn, yêu cầu giải quyết cho dừng xây dựng nhà máy chế biến gỗ tại Phốc Láng.

 

     UBND xã Hạ Trạch hy vọng nhận được sự cảm thông, chia sẻ của tất cả bà con, và cùng nhau đoàn kết kiến nghị vì sự trong sạch của môi trường, vì môi trường chính là ngôi nhà chung của tất cả chúng ta.

 

     Kính chúc tất cả bà con sức khỏe, hạnh phúc !

 

     Sau đây xin gửi đến tất cả quý bà con Công văn trả lời của phòng Tài nguyên – Môi trường huyên Bố Trạch mà UBND xã vừa nhận được để bà con được biết.

 

T/M UBND XÃ

CHỦ TỊCH

 

Lưu Văn Tác

 

 

 

Quá trình đấu tranh bảo vệ nguồn nước Vực Sanh vui lòng xem thêm tại các bài sau: 

 

Khả năng ô nhiễm nước Vực Sanh (tại đây

Thông tin về nhà máy gỗ zăm (tại đây

VTV1 phát phóng sự về nhà máy gỗ zăm đầu nguồn hồ Vực Sanh (tại đây)

Công văn của UBND xã Hạ Trạch (tại đây)

 Kế hoạch bảo vệ môi trường của doanh nghiệp chế biến gỗ Thuận Đức (tại đây)

Tác giả bài viết: Ban biên tập

Từ khóa: Lưu Văn Tác
Người dân- - 29/09/2016 08:49
Dân bầu ra chủ tịch Huyện, để chăm lo cho cuộc sống của dân. Trước sự việc hệ trọng như thế này, đồng chí chủ tịch huyện đâu rồi sao không ra trả lời dân Hạ Trạch.
Cá nhân tui cho rằng, dựa the0 "THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG, PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH" ngày 28/8/2014 của Bộ TNMT và BNV thì Phòng tài nguyên và môi trường huyện không có thẩm quyền ra một văn bản như trên

Chương II như sau:
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Điều 4. Vị trí và chức năng
1. Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, biến đổi khí hậu, biển và hải đảo (đối với các huyện có biển, đảo).
2. Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường; theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường.
3. Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
4. Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
5. Theo dõi biến động về đất đai; thực hiện việc lập, quản lý, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai cấp huyện.
6. Tham gia xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định trưng dụng đất, gia hạn trưng dụng đất.
7. Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn; thực hiện công tác bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước, môi trường và đa dạng sinh học trên địa bàn.
8. Tham gia thực hiện các giải pháp ngăn ngừa và kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại; tiếp nhận, xử lý thông tin, dữ liệu về các sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen, quản lý nguồn gen; tham gia tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái, loài và nguồn gen.
9. Thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng tài nguyên nước, nguồn nước sinh hoạt tại địa phương; điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng.
10. Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liên quốc gia theo thẩm quyền.
11. Tổ chức đăng ký hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo thẩm quyền.
12. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết theo thẩm quyền cho thuê đất hoạt động khoáng sản, sử dụng hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên quan cho tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản tại địa phương theo quy định của pháp luật.
13. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, tài nguyên thiên nhiên khác theo quy định của pháp luật.
14. Tổ chức thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tham gia cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn cấp huyện.
15. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (đối với các huyện có biển, hải đảo).
16. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
17. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.
18. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tham gia quản lý tổ chức và hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
19. Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã.
20. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường.
21. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
22. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật.
23. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý các nguồn tài chính và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.
24. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.
Độc giả- - 29/09/2016 10:25
Công văn khẳng định là "Để bảo đảm dự án", có nghĩa chắc chắn dự án sẽ được triển khai. Uh, thì cứ cho triển khai nhưng làm bản cam kết đền bù ba bên gồm đích danh Phó Trưởng phòng TNMT + Chủ đầu tư + 1000 hộ dân xã Hạ Trạch. Mức bồi thường đủ lớn để họ có trách nhiệm tự đi giám sát, theo dõi chứ bà con hơi sức đâu mà bỏ công đi làm mấy việc ni.Dân đóng thuế cho họ làm mà. Hợp đồng phải chi tiết về thông số nguồn nước trước khi đưa vào hoạt động. Nếu sau một thời gian các thông số này thay đổi ở mức nào đó thì kiện ra tòa. Nói chung soạn cái hợp đồng này phải nhờ chuyên gia để tiết chế làm căn cứ cho việc khởi kiện đích danh các cá nhân phê duyệt sau này, chứ không phải giữa người dân với nhà nước. Chơi sán ván coi ?
Lê Chiêu Phùng- - 29/09/2016 10:38
1- Tôi đồng tình cào ý kiến của Người dân@...là thậm quyền Phòng tài nguyên Môi trường cấp huyện chỉ tham mưu cho lãnh đạo huyện ban hành các văn bản, quyết định...liên quan. Ở CV trả lời trên có câu "ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH UBND XÃ HẠ TRẠCH, XÃ SƠN LỘC...NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN" là lạm quyền, ko đúng. Ko thể 1 phó phòng cấp huyện lại YÊU CẦU Chủ tịch cấp xã được, bởi YÊU CẦU là đồng nghĩa với ra lệnh. Ở CV này được phép ĐỀ NGHỊ mà thôi...
2- Đối với lãnh đạo xã Hạ Trạch: Tôi ko hiệu các anh vì quá nhiều việc nện ko nghiên cứu xem xét nên cứ ra bừa Công văn. Ngày 24 tôi đã đưa lên trang tin CAOLAOHA.COM phần lớn nội dung CƠ SỞ CHẾ BIẾN GỖ và CV số 360/TNMT ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Phòng TN-MT huyện cũng ghi rõ là CƠ SỞ CHẾ BIẾN GỖ thế mà các anh vẫn làm CV gửi bà con là CƠ SỞ CHẾ BIẾN GỖ ZĂM. 2 loại sản xuất này hoàn toàn khác nhau mà. Trước đây, họ cố tình đánh lẫn nhằm trốn dư luận bởi SX gỗ Zăm cũng tác động đên MT nhưng hậu quả ít hơn còn SX chế biến gỗ thành phẩm là nguy hại vô cùng lớn.
Mặc dù chưa ký gửi lên cấp trên nhưng đề nghị các anh lãnh đạo xã tỉnh táo để khi thảo CV văn phạm chặt chẽ hơn
Dan Hạ Trạch- - 29/09/2016 11:08
Theo thông tư hướng dẫn mà "người dân" đã post thì có mấy điểm bà con lưu ý:
7. Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn; thực hiện công tác bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước, môi trường và đa dạng sinh học trên địa bàn.

9. Thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng tài nguyên nước, nguồn nước sinh hoạt tại địa phương; điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng.
10. Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liên quốc gia theo thẩm quyền.
...
Với những điểm trên thì phòng tài nguyên môi trường huyện phải đi giám sát và chịu trách nhiệm về ô nhiễm môi trường chứ không phải dân Bắc Thanh Mỹ Hạ đi giám sát kiểm tra và người ký văn bản là Nguyễn Thị Cẩm Hoàng phải cịu hoàn toàn trách nhiệm. Lãnh đạo huyện đã biết cách chuyển trách nhiệm cho phòng TNMT một cách ngoạn mục và phòng TNMT chuyển tiếp cho UBDN xã Hạ Trạch chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cũng ngoạn mục nốt. Rốt cuộc người dân Hạ Trạch tự chịu trách nhiệm....ngoạn mục.
Dân Hạ Trạch- - 29/09/2016 12:48
Việc tày trời, ảnh hưởng tới dân cả một xã. Quan phụ mẫu đâu rồi, xuất hiện đi, sao lại lẫn tránh để một Phó phòng chức năng ký ra lệnh cho xã như vậy. Việc này, đích thân đồng chí Chủ tịch huyện phải xuất hiện phải đối diện với dân Hạ Trạch. Trách nhiệm của người đứng đầu ở đâu?
Lần này làm đơn gửi lên tỉnh, nếu tỉnh mà vẫn bao che thì gửi lên Trung ương. Dân vùng biển Quảng Bình đang điêu đứng thế mà còn chưa tỉnh ngộ, cứ bao biện mãi.
Cho hỏi ông Chủ tịch huyện:
(1) Cái nhà máy chế biến gỗ này mang lại hiệu quả gì cho huyện; nộp cho ngân sách bao nhiêu; nộp thuế bao nhiêu; mang lại lợi ích gì cho xã hội, cho cộng đồng. Liệu có đổi được với sự bình an của trên 4000 dân cả một xã hay không?. Phải xem xét hiệu quả KINH TẾ - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG các ngài ạ
(2) Tỉnh Quảng Bình có bao nhiêu khu công nghiệp; các khu công nghiệp đó lập ra để làm gì, hiện tại các khu đó đã lấp đầy chưa. Vì sao không vào đó, có phải là sợ giá thuê đất cao hơn, chi phí nhiều hơn, phải tuân thủ nghiêm ngặt nhiều quy định hay không?
(3) Tại sao lại đi ngược với xu thế của cả nước như vậy? trong khi các nơi khác đang phải di dời các cơ sở sản xuất đơn lẻ vào các khu cụm tập trung thì các đồng chí lại đi bố trí doanh theo kiểu đơn lẻ. Mà lại để ở ngay đầu nguồn nước uống của xã Hạ Trạch quê tôi vậy hả các các đồng chí; vì dân mà như vậy à; (4) Bài học Fomusa còn đó, nếu cứ bao biện làm thì sau này xẩy ra sự cố thì giải quyết làm sao đây với trên 4000 dân một xã, lại đền bù ư, phạt doanh nghiệp ư?, quy trách nhiệm ư. Được vạ thì dân quê tôi sẽ ra sao đây. Dân quê tôi cũng như dân huyện Bố Trạch này đang quá khổ rồi, thưa đồng chí lãnh đạo Huyện ạ.
1, 2, 3, 4  Trang sau
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image