Thư kêu gọi đóng góp xây dựng, tôn tạo các công trình tâm linh

Thư kêu gọi đóng góp xây dựng, tôn tạo các công trình tâm linh tới bà con nhân dân xã Hạ Trạch

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

Danh sách tập thể và cá nhân đóng góp

(cập nhật liên tục)

 

1. Quỹ caolaoha.com: 1.000.000đ

2. Hội Đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội: 3.000.000đ

3. Anh Lưu Đức Khương, Bộ Công an, Hà Nội: 3.000.000đ

4. Gia đình anh Nguyễn Danh Lợi, Hà Nội: 1.000.000đ

5. Gia đình bác Lưu Đức Hồng, Hà Nội: 5.000.000đ

6. Gia đình anh Lưu Văn Quỳnh, Hải Dương: 1.000.000đ

7. Anh Nguyễn Trọng Khánh, Đồng Hới: 3.000.000đ

8. Chị Lưu Thị Hoa, Quảng Trị: 1.000.000đ

9. Gia đình anh Nguyễn Văn Hùng - Huệ, Hà Nội: 1.000.000đ

10. Gia đình anh Nguyễn Văn Bính, Hà Nội: 1.000.000đ

11. Gia đình anh Lê Văn Thái, Hà Nội: 1.000.000đ

12. Gia đình anh Lê Quang Quý, Sơn Tây, Hà Nội: 1.000.000đ

13.Gia đình anh Lưu Đức Tương, Hà Nội: 1.000.000đ

14. Cháu Trần Thị Huệ, Nhật Bản: 1.000.000đ

15. Quỹ Hội đồng hương Cao Lao Hạ KV Nam Bộ: 5.000.000 đồng

16. Gia đình anh Lê Chiêu Dĩnh, Lê Chiêu Long: 6.000.000 đồng

17. Anh Lưu Quý Hà: 2.000.000 đồng

18. Gia đình anh Lưu Văn Thái - Liệu: 2.000.000 đồng

19. Gia đình anh Lưu Văn Thắng: 2.000.000 đồng

20. Anh Lê Thanh Nam: 200.000 đồng

21. Anh Nguyễn Văn Tình: 1.000.000 đồng

22. Anh Trần Văn Hiền: 500.000 đồng

23. Anh Lê Mạnh Hùng: 1.000.000 đồng

24. Anh Nguyễn Thanh Bình: 500.000 đồng

25. Chị Lưu Thị Thu Hà: 300.000 đồng

26. Anh Trần Văn Bình: 500.000 đồng

27. Anh Lê Chiêu Sáng: 300.000 đồng

28. Gia đình Lưu Văn Nguyên: 1.000.000 đồng

29. Anh Nguyễn Văn Chuân: 200.000 đồng

30. Anh Lưu Tuấn Tài: 500.000 đồng

31. Anh Lưu Văn Dũng: 1.000.000 đồng

32. Anh Lê Quý Tài: 1.000.000 đồng

33. Anh Nguyễn Văn Chung (Tân Uyên): 300.000 đồng

34. Thầy Chủ trì chùa Cao Lao Tự: 500.000 đồng

35. Anh Nguyễn Văn Quảng: 500.000 đồng

36. Anh Lê Quang Hải: 500.000 đồng

37. Anh Lê Lợi: 200.000 đồng

38. Anh Nguyễn Quốc Toản: 2.000.000 đồng

39. Anh Nguyễn Văn Thanh: 500.000 đồng

 

 

Tổng số: 53.500.000đ (năm mươi ba triệu năm trăm ngàn đồng)

 

 

 

 

.

Tác giả bài viết: Lưu Văn Tác