20:36 - 24/06/2011

Lời kêu goi tham gia chuyên mục "Cao Lao Hạ in English".

Trân trọng kính mời tất cả con em biết tiếng Anh của làng tham gia vào chuyên mục "Cao Lao Hạ in English".

08:23 - 23/06/2011

History of Cao Lao Hạ village

The history and development of Cao Lao Hạ is strongly tied to that of Quảng Bình province, a sacrosanct part of our fatherland Vietnam.

Video clip