08:35 - 12/09/2013

Thành Kẻ Hạ

Ghi chép của nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Công Nhung sau một lần về thăm Cao Lao Hạ

16:30 - 27/06/2012

Ngầm Hói Hạ một thời máu lửa

Cùng với bến phà Gianh 2. Ngầm Hói Hạ xã Hạ Trạch là một địa danh oai hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ

22:29 - 24/05/2012

Hạo Quang Hầu - Lê Quang Thần và dấu “ Trung quân chi ấn” - 中 軍 之 印 trong tài liệu cổ của Làng Cao Lao Hạ.

Nghiên cứu của anh Trường Lưu Cao Lao về cụ:" Hạo Quang Hầu - Lê Quang Thần và dấu “Trung quân chi ấn” - 中 軍 之 印 trong tài liệu cổ của Làng Cao Lao...

06:48 - 24/04/2012

Thành Cao Lao Hạ

Dấu ấn văn hoá Chămpa ở Quảng Bình

18:43 - 20/04/2012

Tài liệu cổ của Làng Cao Lao Hạ

Thông tin vè một số tài liệu cổ về làng Cao Lao Hạ

19:04 - 06/12/2011

Làng cổ Cao Lao Hạ

Bài viết của anh Cảnh Giang gửi đăng trên tập san Di sản huyện Bố Trạch

18:57 - 08/11/2011

Dựng Đình Cao Lao

Một áng văn cổ của Làng Cao Lao xưa được ghi lại theo lời đọc của ông Lê Quang Chủy.

12:05 - 17/10/2011

Thuyết âm dương ngũ hành, nghề làm thầy bộ thuỷ và dòng họ Lê Chiêu ở Cao Lao Hạ

Nghiên cứu của anh Lê Chiêu Chung về một nghề xưa, rất nổi tiếng của làng Cao Lao Hạ

Video clip