11:06 - 04/09/2011

Một số suy nghĩ về xây dựng nông thôn mới ở quê ta

Những ý kiến của anh Đặng Văn Quang về xây dựng nông thôn mới ở Hạ Trạch

19:02 - 29/06/2011

Tư duy phát triển gắn liền với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Ý kiến của anh Nguyễn Danh Lợi về thực hiện "Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020”.

03:48 - 28/05/2010

Ý kiến của ông Lưu Trọng Lân

Trong những năm qua, có rất nhiều con em của Làng ở nhiều cương vị khác nhau, với tấm lòng tâm huyết với quê hương đã có nhiều đóng góp quý báu...

Video clip