20:23 - 14/08/2013

Ghi chép về Bankok (Phần 2)

Bút ký của anh Lê Chiêu Phùng

20:22 - 14/08/2013

Ghi chép về Bankok (Phần 1)

Bút ký của anh Lê Chiêu Phùng

Video clip