06:18 - 24/03/2011

Đình làng dấu tích thời gian

Rút từ tập thơ Đình Làng dấu ấn thời gian, tập I do câu lạc bộ thơ "Hương sắc Cao Lao" ấn hành năm 2008

06:38 - 16/03/2011

Đình Làng

Rút từ tập thơ Đình Làng dấu ấn thời gian, tập I do câu lạc bộ thơ "Hương sắc Cao Lao" ấn hành năm 2008

06:41 - 04/03/2011

Chung tay xây lại Đình làng

Rút từ tập thơ Đình Làng dấu ấn thời gian, tập I do câu lạc bộ thơ "Hương sắc Cao Lao" ấn hành năm 2008

21:22 - 01/03/2011

Bổ sung bà con Tp. HCM đóng góp xây dựng Đình Làng

Bổ sung danh sách bà con Tp. HCM đóng góp xây dựng Đình làng mà danh sách đăng tải trên caolaoha.com ngày 7/12/2010 còn thiếu.

13:56 - 25/02/2011

Danh sách bà con TPHCM và các vùng lân cận đóng góp xây Đình làng ngày 20/2/2011

Tổng hợp số tiền đã đóng góp xây dựng Đình của bà con tại cuộc gặp mặt đầu năm ngày 20/02/2011.

18:17 - 13/02/2011

Ngôi Đình xưa kỷ niệm

Rút từ tập thơ Đình Làng dấu ấn thời gian, tập I do câu lạc bộ thơ "Hương sắc Cao Lao" ấn hành năm 2008

06:24 - 19/01/2011

Khởi đầu

Rút từ tập thơ Đình Làng dấu ấn thời gian, tập I do câu lạc bộ thơ "Hương sắc Cao Lao" ấn hành năm 2008

Video clip