Quy chế hoạt động của Hội đồng hương làng Cao Lao Hạ tại Lâm Đồng

17:56 - 29/10/2019

Giới thiệu Quy chế hoạt động của Hội đồng hương làng Cao Lao Hạ tại Lâm Đồng năm 2019

Quy chế hoạt động của Hội đồng hương làng Cao Lao Hạ tại Lâm Đồng

Chương 1
TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH, CỦA HỘI

Điều 1. Tôn chỉ và mục đích
1. Tên gọi: Hội đồng hương Làng Cao Lao Hạ tại tỉnh Lâm Đồng .
2. Hội đồng hương Làng Cao Lao Hạ tại tỉnh Lâm Đồng là một tổ chức xã hội, sinh hoạt tự nguyện; là nơi hội tụ của tất cả những người con quê hương Làng Cao Lao Hạ đang sinh sống, làm việc, công tác và học tập tại tỉnh Lâm Đồng.
3. Mục đích hoạt động của Hội vì lợi ích cộng đồng Làng Cao Lao Hạ; không vì mục đích kinh tế, lợi ích cá nhân.
4. Hoạt động của Hội nhằm xây dựng khối đại đoàn kết cộng đồng Làng Cao Lao Hạ, giúp đỡ nhau ổn định đời sống kinh tế, chia sẻ khó khăn trong rủi ro, hoạn nạn; phát huy truyền thống cách mạng và văn hóa tốt đẹp của quê hương; tôn trọng và chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các qui định của địa phương tại nơi cư trú.
5. Hội tạo điều kiện để các hội viên trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, trong học tập và phát triển việc làm; tổ chức giao lưu thăm hỏi nhau trong việc hiếu - hỷ, cũng như khi hội viên bị ốm đau, bệnh tật, gặp tai nạn, rủi ro.
6. Hội góp phần và duy trì việc phát huy truyền thống hiếu học, vượt khó, có ý chí phấn đấu vươn lên để làm giàu cho bản thân và góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
7. Hội là cầu nối tình cảm của những người con xa xứ với nhau và những người con xa xứ với quê hương; vận động hội viên làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ tại nơi cư trú và góp sức xây dựng quê nhà Làng Cao Lao Hạ.

 

Chương 2

HỘI VIÊN

Điều 2. Điều kiện của hội viên
Tất cả những người có quê quán tại Làng Cao Lao Hạ ( nay là xã Hạ Trạch, huyện Bố trạch, tỉnh Quảng Bình), những người là con đẻ, con nuôi, cháu, dâu, rể, những người đã từng sống và làm việc gắn bó tình cảm yêu mến quê hương Làng Cao Lao Hạ, nay đang cư trú tại tỉnh Lâm Đồng chấp nhận Qui chế này tự nguyện đăng ký gia nhập Hội và đóng hội phí từ 02 năm trở lên thì trở thành hội viên và được cấp thẻ hội viên. Hội viên có nghĩa vụ, trách nhiệm tham gia sinh hoạt và đóng Hội phí đầy đủ hàng năm.
Điều 3. Quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên
1. Quyền lợi:
- Có quyền ứng cử, đề cử vào Ban liên lạc Hội.
- Được tham gia mọi hoạt động của Hội.
- Hội viên có nhiều thành tích trong hoạt động Hội sẽ được tuyên dương khen thưởng.
- Hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn sẽ được Hội giúp đỡ, động viên về tinh thần và vật chất tùy theo khả năng, điều kiện thực tế của Hội.
2. Nghĩa vụ:
- Tự giác tuân thủ Qui chế hoạt động của Hội, tích cực tham gia các hoạt động của Hội trên tinh thần xây dựng và phát triển Hội ngày càng lớn mạnh.
- Không phát ngôn và có những hành vi làm ảnh hưởng không tốt đến danh dự, uy tín của Hội.
- Hội viên không tuân thủ Qui chế của Hội khi mắc sai lầm về phát ngôn hoặc có hành vi gây chia rẽ khối đoàn kết của cộng đồng làm phương hại đến uy tín, danh dự và lợi ích chung của Hội thì tùy theo mức độ vi phạm Hội sẽ có hình thức nhắc nhở nếu không sửa chữa thì xóa tên khỏi danh sách của Hội.
- Đóng hội phí đầy đủ, kịp thời theo qui định của Hội.

 

Chương 3
NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC CỦA HỘI

Điều 4. Nhiệm vụ Hội
1. Tổ chức tuyên truyền, động viên mọi người gia nhập Hội; xây dựng chương trình hoạt động cho phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội được qui định tại Điều 2 của Qui chế này.
2. Xây dựng khối đại đoàn kết, nhất trí trong Hội để thực hiện nhiệm vụ của Hội.
3. Tổ chức tốt hệ thống thông tin, diễn đàn thông qua trang Web của Hội để các hội viên có điều kiện giao lưu và kịp thời thông tin hai chiều giữa hội viên với Ban liên lạc về các thông tin cần thiết trong hoạt động của Hội.
4. Kịp thời chăm lo giúp đỡ đời sống văn hóa, tinh thần cho hội viên theo chương trình hoạt động của Hội.
Điều 5. Tổ chức bộ máy của Hội
1. Ban liên lạc:
Ban liên lạc do người sáng lập đề nghị hoặc Trưởng ban, các Chi hội giới thiệu đại diện của Chi hội mình và được đa số các hội viên đồng ý thông qua biểu quyết vào kỳ họp mặt toàn thể hội viên. Ban liên lạc cứ 5 năm một lần được kiện toàn lại và thông qua biểu quyết toàn hội viên với đa số hội viên đồng ý tại buổi họp mặt toàn thể Hội đồng hương.
2. Trưởng ban, Phó trưởng ban, thư ký và thủ quỹ Hội:
Trưởng ban liên lạc do người sáng lập ứng cử hoặc Ban liên lạc đề cử và được đa số các thành viên Ban liên lạc thống nhất tại buổi họp mặt Ban liên lạc.
Phó trưởng ban liên lạc do Trưởng ban liên lạc đề cử và được đa số các thành viên Ban liên lạc thống nhất.
Thư ký, thủ quỹ do Trưởng ban liên lạc đề cử và được đa số các thành viên Ban liên lạc thống nhất.
Trưởng ban, phó trưởng ban và thư ký Ban liên lạc cứ 5 năm hoặc đột xuất được kiện toàn lại (khi có thay đổi về nhân sự) tại kỳ họp Ban liên lạc với đa số đồng ý.
3. Chi hội trực thuộc:
Ban liên lạc xét thấy mỗi huyện, thành phố đủ từ 03 hội viên trở lên thì xem xét thành lập Chi hội.
Trưởng Chi hội trực thuộc Hội do Trưởng ban liên lạc đề cử và được đa số các thành viên Ban liên lạc thống nhất.
4. Hội viên:
Hội viên là những người con đẻ, con nuôi, cháu, dâu, rể, có quê quán Làng Cao lao hạ ( nay là xã Hạ trạch, Bố trạch, Quảng Bình) đang sinh sống, công tác, học tập tại tỉnh Lâm Đồng tự nguyện đăng ký vào danh sách Hội và thực hiện nghiêm túc các qui định của Qui chế hoạt động Hội.
Điều 6. Chức năng, nhiệm vụ của Trưởng ban, Phó trưởng ban, Trưởng Chi hội, Thư ký, Thủ quỹ Hội
1. Trưởng ban liên lạc:
- Chủ trì, điều hành toàn bộ các hoạt động của Hội;
- Tổ chức thực hiện các kế hoạch, mục tiêu đã được Ban liên lạc thống nhất.
- Báo cáo tổng kết các hoạt động của Hội trong các cuộc họp.
- Chịu trách nhiệm trước toàn thể hội viên về các hoạt động của Ban liên lạc và của Hội.
2. Phó trưởng ban liên lạc:
- Giúp Trưởng ban và Ban liên lạc thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch của Hội;
- Có nhiệm vụ điều hành Ban liên lạc thay Trưởng ban khi Trưởng ban đi vắng hoặc được Trưởng ban giao phó.
3. Trưởng Chi hội trực thuộc:
- Các Trưởng Chi hội trực thuộc được tổ chức theo sự thống nhất của Ban liên lạc, có nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký, đóng hội phí và quản lý các hội viên theo Qui chế hoạt động của Hội; báo cáo thông tin kịp thời với Trưởng ban liên lạc khi hội viên mình có sự kiện về hiếu, hỷ hoặc ốm đau, tai nạn… để Ban liên lạc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Qui chế.
- Báo cáo sơ kết, tổng kết định kỳ 6 tháng, năm, đột suất về hoạt động của Chi hội với Ban liên lạc.
- Chịu trách nhiệm trước Ban liên lạc và toàn thể hội viên về các hoạt động của Chi hội.
4. Thư ký:
- Thư ký hội có nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Trưởng ban và Ban liên lạc triển khai các nhiệm vụ kế hoạch, đột xuất của Hội;
- Tổng hợp báo cáo sơ kết, tổng kết định kỳ 6 tháng, năm, đột suất về các hoạt động của Hội và thu, chi tài chính của Hội với Trưởng ban liên lạc trước lúc diễn ra cuộc họp định kỳ, đột suất của Ban liên lạc Hội và kỳ Họp toàn thể hội viên.
5. Thủ quỹ:
Thủ quỹ hội có nhiệm vụ mở sổ sách theo dõi đầy đủ công tác thu, chi tài chính của Hội; báo cáo định kỳ 6 tháng, năm, đột suất các nguồn thu, chi theo qui định của Qui chế cho Trưởng ban và Ban liên lạc trước các cuộc họp định kỳ, đột xuất.
Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban liên lạc:
1. Quản lý, điều hành mọi hoạt động của Hội bao gồm cả đối nội, đối ngoại theo chương trình kế hoạch và quy chế của Hội.
2. Họp đình kỳ 01 năm 01 lần và có thể họp bất thường khi cần thiết do Trưởng ban liên lạc triệu tập.
3. Tổ chức họp mặt toàn thể Hội đồng hương Làng Cao Lao Hạ mỗi năm 01 lần vào ngày chủ nhật đầu tiên sau rằm tháng giêng hàng năm ( trường hợp đặc biệt có thay đổi ngày họp thì đo Thường trực Ban liên lạc quyết định). Ngày họp mặt chính thức được Ban liên lạc thông báo đến các Chi hội trước ít nhất 10 ngày.
4. Tổ chức Hội nghị hội viên để giới thiệu và thống nhất Ban liên lạc theo định kỳ 5 năm một lần.
5. Xem xét quyết định việc thành viên Ban liên lạc xin từ nhiệm và bổ sung thành viên mới vào Ban liên lạc.
6. Quản lý và chỉ đạo các Chi hội trực thuộc hoạt động theo Qui chế hoạt động của Hội.
7. Tổ chức tặng quà mừng thọ cho cha mẹ, ông bà cao tuổi ( từ 80, 85, 90, 95, 100 tuổi trở lên) của hội viên.
8. Tổ chức thăm hỏi ốm đau, tai nạn, hỏa hoạn, việc hiếu, hỷ đối với thân nhân hội viên.
9. Khen thưởng đối với hội viên, con cháu hội viên có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động của hội, đóng góp xây dựng hội.
10. Quản lý Quỹ Hội theo đúng tôn chỉ, mục đích của Hội và đảm bảo công khai, minh bạch.

 

Chương 4
TÀI CHÍNH CỦA HỘI

Điều 8. Nguồn thu
1. Thu hội phí:
- Hội phí của hội do hội viên đóng góp, với mức thu tối thiểu là 200.000đ/hội viên/năm. Hàng năm thông qua cuộc họp Hội đồng hương sẽ điều chỉnh phù hợp.
- Lãi suất tiền gửi tiết kiệm quỹ hội từ nguồn thu cứng hàng năm;
2. Thu khác:
- Sinh hoạt phí: Dùng để chi phí cho buổi liên hoan gặp mặt đầu năm, mức thu cụ thể hàng năm Ban chấp hành hội sẽ lấy ý kiến của Chi hội, hội viên để thống nhất, với mức đóng góp phù hợp tiết kiệm.
- Nguồn thu từ tài trợ, hỗ trợ thêm ngoài hội phí của các hội viên, mạnh thường quân và các tổ chức cá nhân khác.
- Thu từ nguồn gửi tiết kiệm hàng năm và các hoạt động thu khác của Hội.
3. Thời điểm đóng góp nguồn thu:
Đóng hội phí, thu khác của hội viên, cá nhân, tổ chức… có thể đóng tiền trực tiếp với Thủ quỉ hội vào ngày họp mặt của toàn thể Hội viên hoặc đóng trực tiếp với Trưởng Chi hội và Trưởng Chi hội nộp cho Thủ quỹ hội tại kỳ họp Ban liên lạc.
Điều 9. Qui định sử dụng quỹ hội:
1. Các khoản chi từ nguồn thu Quỹ hội:
- Chi ủng hộ các chương trình hoạt động của quê hương: trích không quá 30% tổng tiền quỹ hàng năm (tùy theo từng chương trình hoạt động của quê nhà, giao Ban liên lạc Hội quyết định mức chi ủng hộ)
- Mừng thọ cha mẹ, ông bà nội, ngoại hội viên cao tuổi từ 80, 85, 90; 95 và 100 tuổi trở lên với mức chi 250.000 đồng.
- Mừng đám cưới của hội viên, con của hội viên: 300.000,0đ
- Mừng tân gia và các sự việc vui trọng đại khác của hội viên: 300.000-500.000,0đ
- Phúng viếng người thân của gia đình hội viên (cha, mẹ, vợ, chồng, con) với mức ≤500.000 đồng.
- Chi thăm hỏi ốm đau với 200.000-500.000đ tùy từng trường hợp cụ thể theo đề xuất của các Chi hội và được Biên lạc hội thống nhất, trường hợp quá đặc biệt khó khăn Ban liên lạc hội sẽ bàn bàn bạc thống nhất và quyết định mức chi hỗ trợ.
- Chi hỗ trợ các gia đình hội viên khi gặp hoàn cảnh khó khăn đặc biệt: 200.000 - 500.000,0/1 hộ, trường hợp quá đặc biệt khó khăn Ban liên lạc hội sẽ bàn bàn bạc thống nhất, quyết định mức chi hỗ trợ và huy động thêm.
- Khen thưởng: Động viên con, cháu hội viên đạt danh hiệu học sinh xuất sắc trong học tập, đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp từ cấp huyện, TP trở lên, khen thưởng các con em đậu Đại học:
+ Chi khen thưởng HSG các cấp phổ thông:100.000 đ/1 cháu
+ Học sinh giỏi cấp giỏi cấp thành phố: 150.000 đ
+ Học sinh giỏi cấp tỉnh: 200.000 đ
+ Học sinh giỏi cấp quốc gia: 300.000 đ
+ Học sinh giỏi cấp quốc tế: 500.000 đ
+ Đậu Đại học: 300.000 đ
2. Các khoản chi từ nguồn sinh hoạt phí và ủng hộ đóng góp khác:
- Chi phí cho các buổi họp của Ban liên lạc hội và toàn thể hội viên (Hội trường, tài liệu, nước uống, ăn uống, tiếp khách đối ngoại…).
- Hội viên hoặc tổ chức cá nhân khác có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động của hội, đóng góp vật chất tích cực cho Hội được Ban liên lạc hội ghi nhận thì được tặng Bảng danh dự và quà tặng giá trị từ 200.000 - 500.000,0 đ.
Điều 10. Quản lý thu, chi quỹ Hội:
1. Việc quản lý các khoản thu và chi quỹ hội phải chặt chẽ; mở sổ sách kế toán, ghi chép, đầy đủ chi tiết các khoản thu – chi (kèm theo chứng từ), báo cáo công khai thu, chi tại mỗi kỳ họp Ban liên lạc hội và họp toàn thể hội viên.
2. Nguồn quỹ hội, đóng góp của hội viên hàng năm chỉ sử dụng vào mục đích chi tại phần chi từ nguồn thu theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Quy chế.
3. Nguồn thu từ sinh hoạt phí dùng để chi phục vụ cho buổi liên hoan gặp mặt hàng năm của toàn thể hội viên.
4. Nguồn quỹ của Hội huy động được từ sự ủng hộ đóng góp thêm của các hội viên; tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân khác được mở sổ sách theo dõi riêng và được sử dụng vào mục đích chi theo quy định tại khoản 2 Điều 9 của Quy chế và hỗ trợ chi bổ sung tại khoản 1 Điều 9 của Quy chế khi cần thiết.

Chương 5
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 11. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và được phổ biến đến các thành viên Ban liên lạc, các Chi hội và toàn thể hội viên để thực hiện.
Điều 12. Quy chế hoạt động Hội đồng hương Làng Cao Lao Hạ gồm 05 chương 12 Điều. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Hội. Nội dung sửa đổi, bổ sung do Ban liên lạc dự thảo tại buổi họp Ban liên lạc hàng năm và được lấy biểu quyết thông qua tại kỳ họp toàn thể hội viên với đa số đồng ý.
Quy chế này đã được lấy biểu quyết thông qua toàn thể Hội viên tại kỳ họp mặt lần thứ 6 đầu xuân Kỷ hợi năm 2019./.
T.M/ BAN LIÊN LẠC HĐH

TRƯỞNG BAN

Lê Quang Huy

 

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY BAN LIÊN LẠC HỘI ĐỒNG HƯƠNG LÀNG CAO LAO HẠ TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban liên lạc kiện toàn, bổ sung tại kỳ họp tháng 01/2019)

 1. Ban liên lạc:
  1. Ông Lê Quang Huy
  2. Ông Lê Quang Dân
  3. Ông Lưu Văn Ngọc
  4. Ông Nguyễn Văn Xá
  5. Ông Lê Văn Hải
  6. Ông Lê Quang Tiến
  7. Trần Văn Quỳnh
  8. Ông Lê Quang Hải
  9. Ông Nguyễn Văn Long
  10. Nguyễn Thị Thanh
  II. Trưởng ban, Phó trưởng ban liên lạc, thư ký, thủ qũy Hội ( hoặc gọi Ban thường trực Hội):
  1. Trưởng ban liên lạc: Ông Lê Quang Huy
  2. Phó trưởng ban liên lạc: Ông Lê Quang Dân
  3. Thư ký kiêm thủ quỉ: Ông Lê Văn Hải
  III. Các Chi hội Làng cao lao hạ trực thuộc:
  1. Chi hội Đà Lạt
  2. Chi hội Đức Trọng
  3. Chi hội Lâm Hà
  4. Chi hội Di Linh
  5. Chi hội Bảo Lâm- Bảo Lộc
  IV. Trưởng, phó Chi hội các huyện, thành:
  1. Ông Trần Ngọc Quỳnh, UVBLL, Trưởng Chi hội Đà Lạt
  2. Ông Nguyễn Văn Xá, UVBLL - Trưởng Chi hội Đức Trọng
  3. Ông Lê Quang Tiến, UVBLL - Trưởng Chi hội Lâm Hà
  4. Ông Lưu Văn Ngọc, UVBLL - Trưởng Chi hội Di Linh
  5. Ông Nguyễn Văn Long, UVBLL - Trưởng Chi hội Bảo Lâm- Bảo Lộc
  6. Lê Quang Hải, UVBLL- Phó Chi hội Đà Lạt.
Nguồn bài viết: FB caolaohalamdong
Tác giả : Ban biên tập

Bình luận

Bài viết liên quan

Ý kiến của anh Lê Trọng Huấn
Những người con xóm Rẫy Côi làng Hạ xa quê
Công ty TNHH Khánh Huy ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19
Con đường trở thành bác sỹ nội trú của cô gái Việt
Lưu Trọng Hải- Nhà văn hoá kiến trúc.

Video clip