Biên bản nghiệm thu công trình Đình làng Cao Lao Hạ

10:15 - 28/10/2015

Biên bản nghiệm thu hạng mục sơn, vẽ Nghi môn trong Đình, lắp đặt Hoành quyển trước Đình, tu bổ, tôn tạo cổng Đình làng Cao Lao Hạ

 

Lời Ban biên tập: Ngày 10/9/2014 Hợp đồng xây dựng số 03/2014/HĐXD về việc sơn, vẽ Nghi môn trong Đình, lắp đặt Hoành quyển trước Đình, tu bổ và trang trí cánh gà hai bên cổng Đình làng Cao Lao Hạ (xem tại đây 14/9/2014); tiếp đó ngày 06/5/2015 và Hợp đồng xây dựng số 01/2015/HĐXD về việc tu bổ, tôn tạo cổng Đình làng Cao Lao Hạ  (xem tại đây 28/5/2015) đã được ký giữa Ban xây dựng và Tổ kép nề kỹ thuật. Đến nay, các Hợp đồng trên đã hoàn thành, ngày  10   tháng  10   năm 2015 tại  Đình  làng Cao Lao Hạ -  xã Hạ Trạch, hai bên đã tiến hành nghiệm thu 2 Hợp đồng trên. Dưới đây là Biên bản nghiệm thu 2 hợp đồng

 

.

Tác giả : UBND xã Hạ Trạch

Bình luận

Bài viết liên quan

Hoàn thành cơ bản công trình kè và tôn tạo ao Đình
Triển khai tiếp tục công trình tôn tạo ao Đình
Tiếp tục thực hiện tu bổ, tôn tạo ao Đình
Thư kêu gọi đóng góp xây dựng ao Đình
Những hoạt động tu bổ, tôn tạo ao Đình làng Cao Lao Hạ

Video clip