Thư thông báo kêu gọi đóng góp xây dựng nhà thờ họ Nguyễn Phúc

07:10 - 26/09/2022

Thư của họ tộc Nguyễn Phúc, làng Cao Lao Hạ thông báo và kêu gọi đóng góp xây dựng nhà thờ Họ

Thư thông báo kêu gọi đóng góp xây dựng nhà thờ họ Nguyễn Phúc

Tác giả : Nguyễn Phúc Hòa

Bình luận

Bài viết liên quan

Thư mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Phúc
Diễn văn khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh
Lời chào mừng và tuyên bố khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh
Mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh
Lễ rước Tiên linh họ Nguyễn Danh, làng Cao Lao Hạ

Video clip