08:07 - 01/06/2020

Ngôn ngữ Cao Lao Hạ

Bài viết về ngôn ngữ của người làng Cao Lao Hạ xưa trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

15:55 - 29/05/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 7)

Giới thiệu phần 7, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

14:09 - 19/05/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 6)

Giới thiệu phần 6, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

08:31 - 13/05/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 5)

Giới thiệu phần 5, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

17:45 - 05/05/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 4)

Giới thiệu phần 4, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

08:13 - 04/05/2020

Ngôi nhà kiến trúc cổ của mệ Lê Thị Giởi

Giới thiệu những hình ảnh ngôi nhà kiến trúc cổ của mệ Lê Thị Giởi ở Thôn 5 do anh Lê Chiêu Phùng thực hiện

15:49 - 27/04/2020

Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 – 2015 (phần 3)

Giới thiệu phần 3, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

17:29 - 23/04/2020

LỊCH SỬ XÃ HẠ TRẠCH 1470 – 2015 (PHẦN 2)

Giới thiệu phần 2, cuốn “Lịch sử xã Hạ Trạch 1470 - 2015” do nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2019

Video clip