06:48 - 16/11/2020

Sớm xây dựng lại chùa Cao Lao Hạ

Kính mời bà con cho ý kiến về việc sớm xây dựng lại chùa làng Cao Lao Hạ trên nền đất cũ

06:59 - 02/01/2022

Hạ Trạch năm 2021 qua một số chỉ tiêu cơ bản

Một số chỉ tiêu cơ bản về kinh tế, xã hội của quê hương Hạ Trạch năm 2021

07:33 - 11/11/2021

Cháu Lê Linh Nhi tham dự English Festival Contest

Giới thiệu cháu Lê Linh Nhi, Lớp 3B, Trường Tiểu học Hạ Trạch tham dự English Festival Contest

07:01 - 10/11/2021

Cháu Trần Minh Trang tham dự English Festival Contest

Giới thiệu cháu Trần Minh Trang, Lớp 2A, Trường Tiểu học Hạ Trạch tham dự English Festival Contest

07:43 - 05/11/2021

Cháu Trương Quang Hưng tham dự English Festival Contest

Giới thiệu cháu Trương Quang Hưng, Lớp 3B, Trường Tiểu học Hạ Trạch tham dự English Festival Contest

07:58 - 04/11/2021

Cháu Lê Phan Thái Dương tham dự English Festival Contest

Giới thiệu cháu Lê Phan Thái Dương, Lớp 3B, Trường Tiểu học Hạ Trạch tham dự English Festival Contest

07:49 - 01/11/2021

Cháu Nguyễn Minh Đức tham dự English Festival Contest

Giới thiệu cháu Nguyễn Minh Đức, Lớp 5B, Trường Tiểu học Hạ Trạch tham dự English Festival Contest

08:08 - 30/10/2021

Cháu Nguyễn Minh Anh tham dự English Festival Contest

Giới thiệu cháu Nguyễn Minh Anh, Lớp 5A, Trường Tiểu học Hạ Trạch tham dự English Festival Contest

Video clip