14:09 - 13/04/2020

Chuyện eng Lê Chiêu Phùng với cái tên Phùng "bới cấy"

Giới thiệu câu chuyện vui viết về eng Lê Chiêu Phùng với cụm từ “bới cấy” rất riêng có của làng Cao Lao Hạ

Video clip