15:26 - 26/11/2019

Hò nhân ngãi ở làng Cao Lao Hạ

Bài viết về hò nhân ngãi xưa của người làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

18:28 - 05/11/2019

Nhà ở làng Cao Lao Hạ xưa

Bài viết về nhà ở xưa của người làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

17:35 - 28/10/2019

Sinh hoạt hàng ngày của người dân làng Cao Lao Hạ xưa

Bài viết về sinh hoạt hàng ngày của người làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

19:04 - 27/09/2019

Giao tiếp ứng xử trong gia đình và ngoài xã hội

Bài viết về quan hệ giao tiếp, ứng xử trước kia của làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn  

11:25 - 13/09/2019

Phong tục kiêng cữ, mê tín

Bài viết về phong tục kiêng cữ, mê tín trước kia của làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

19:42 - 28/08/2019

Phong tục đưa tang của làng Cao Lao Hạ

Bài viết về phong tục đưa tang trước kia của làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

09:07 - 04/07/2019

Phong tục cưới hỏi, hôn nhân làng Cao Lao Hạ xưa

Bài viết về phong tục cưới hỏi, hôn nhân trước kia của làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

20:41 - 02/06/2019

Ấm tình nghĩa trủng

Tin về lễ cúng Cồn Cui của làng Cao Lao Hạ đăng trên báo đăng trên báo điện tử Quàng Bình ngày 26/05/2019

Video clip