19:09 - 17/12/2019

Hò đối đáp (vấn đáp) ở làng Cao Lao Hạ

Bài viết về hò đối đáp xưa của người làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

14:36 - 13/12/2019

Ngôi nhà cổ của mệ Khảng

Hình ảnh ngôi nhà cổ của mệ Nguyễn Thị Mỹ (mệ Khảng) ở Thôn 5 do anh Lê Chiêu Phùng thực hiện

15:26 - 26/11/2019

Hò nhân ngãi ở làng Cao Lao Hạ

Bài viết về hò nhân ngãi xưa của người làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

18:28 - 05/11/2019

Nhà ở làng Cao Lao Hạ xưa

Bài viết về nhà ở xưa của người làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

17:35 - 28/10/2019

Sinh hoạt hàng ngày của người dân làng Cao Lao Hạ xưa

Bài viết về sinh hoạt hàng ngày của người làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

19:04 - 27/09/2019

Giao tiếp ứng xử trong gia đình và ngoài xã hội

Bài viết về quan hệ giao tiếp, ứng xử trước kia của làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn  

11:25 - 13/09/2019

Phong tục kiêng cữ, mê tín

Bài viết về phong tục kiêng cữ, mê tín trước kia của làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

19:42 - 28/08/2019

Phong tục đưa tang của làng Cao Lao Hạ

Bài viết về phong tục đưa tang trước kia của làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

Video clip