Thư của Cấp ủy và Ban công tác mặt trận Thôn 7

Thư của Cấp ủy và Ban công tác mặt trận Thôn 7 xã Hạ Trạch

.

DANH SÁCH ỦNG HỘ (Tiếp theo)

 


16. Anh Lê Chiêu Dĩnh, Sài Gòn: 1.000.000đ

17. Anh Nguyễn Viết Xuân, Xóm 20: 200.000đ

18. Anh Nguyễn Minh Hóa, Xóm 20B: 200.000đ

19. Gđ Anh Lưu Văn Ngô, Xóm 19: 500.000đ

20. GĐ Anh Lê Thanh Thủy, Xóm 19: 200.000đ

21 GĐ Anh Nguyễn Văn Bình (Thủy), Xóm 17: 500.000đ

22. Anh Lưu Văn Bường Xóm, 16B: 100.000đ

23. Anh Lê Văn Thống, Xóm 17: 100.000đ

24. GĐ Anh Trương Văn Đức, Xóm 20: 500.000đ

25. Chị Nguyễn Thị Thủy (VL), Xóm 20: 200.000đ

26. Anh Lê Chiêu Nhân, Xóm 20: 200.000đ

27. GĐ Bà Nguyễn Thị Tuần, Hà Nội: 2.000.000đ

28. Quỹ caolaoha.com: 500.000đ

29. Anh Lưu Đức Sáu, TP. Đồng Hới: 1.000.000đ

30. Anh Lưu Đức Sô, Xóm 19: 200.000đ

31. Anh Lưu Đức Thành, Xóm 19: 200.000đ

32. Anh Lưu Văn Việt, Xóm 20: 200.000đ

33. Anh Nguyễn Hữu Bình, Xóm 20B: 200.000đ

34. Anh Đặng Văn Tường, Xóm 18: 500.000đ

35. Chị Nguyễn Thị Tuyết (Sơn), Xóm 19: 200.000đ

36. Anh Lưu Trọng Trương, Xóm 20B: 100.000đ

37. Anh Trần Quang Sáu (Hồng), Xóm 19: 300.000đ

38. Anh Nguyễn Xuân Hòa (Liệu), Xóm phà: 200.000đ

39. Anh Lưu Quý Trung, Tp Vũng Tàu: 1.000.000đ

40. Anh Lưu Tiến Dũng, A Lưới, Huế: 1.000.000đ

41. GĐ Lê Văn Vĩnh, Xóm 19: 300.000đ

42. GĐ Lê Văn Dĩnh, Xóm 20: 200.000đ

43. Anh Lưu Văn Phúc, Xóm 18: 500.000đ

44. GĐ Lưu Quý Thông, Đồng Hới: 2.000.000đ

45. Anh Lưu Văn Linh, Xóm 20B: 500.000đ

46. Anh Lê Anh Tuấn, Xóm 19: 200.000đ

47. GĐ Lê Văn Thái, Hà Nội: 2.000.000đ

48. GĐ Nguyễn Danh Lợi, Hà Nội: 1.000.000đ

49. GĐ Lê Thanh Thủy, Xóm 17: 500.000đ

50. Quỹ tín dụng nhân dân Hạ Trạch: 1.000.000đ

51. Anh Nguyễn Văn Bé, Quỹ tín dụng: 200.000đ

52. Chị Lưu Thị Hằng, Quỹ tín dụng: 200.000đ

53. GĐ anh chị Thành - Nguyệt, Xóm 20: 3.000.000đ

54. Anh Nguyễn Xuân Hạnh, Xóm phà: 500.000đ

55. Anh Nguyễn Lê Hữu Nghĩa, Xóm 20: 200.000đ

56. Anh Lê Duy Phong (con mệ Hưng): 300.000đ

57. Anh Trần Thăng Long (con mệ Liệu): 100.000đ

58. Anh Trần Chiến Hữu, xóm 18: 200.000đ

59. Chị Nguyễn Thị Hưng, Xóm 20: 200.000đ

60. Anh Lê Duy Cảnh, xóm 18: 100.000đ

61. Anh Lê Chiêu Kình, xóm 20B: 500.000đ

62. Anh Nguyễn Văn Trung, Hà Nội: 1.000.000đ

63. Anh Lê Trọng Huấn, Đồng Hới: 1.000.000đ

64. GĐ anh chị Hà - Thắm, Tp.HCM: 1.000.000đ

65. GĐ thầy Sơn - cô Phúc, xóm 16: 200.000đ

66. Anh Lưu Quốc Tuấn (con Thầy Sơn), Đồng Hới: 300.000đ

67. Anh Lưu Văn Quyền (con ông Bê): 300.000đ

68. Anh Trần Quang Sơn, xóm phà: 100.000đ

69. Anh Lê Chiêu Thành (con rể ông Tầm): 300.000đ

70. Anh Lê Quang Nghĩa (con ông Ân): 200.000đ

 

 

Tổng số: 40.400.000đ (bốn mươi triệu bốn trăm ngàn đồng)

Tác giả bài viết: Lê Chung Anh