08:52 - 16/10/2013

Quê tôi đó, làng Cao Lao Hạ

Các thế hệ Cao Lao Hạ vẫn bám đất, bám làng, vẫn sẵn sàng đối chọi với thiên nhiên, chiến tranh vượt qua mọi khó khăn, tàn phá

20:25 - 14/08/2013

Ghi chép về Bankok (Phần 3)

Bút ký của anh Lê Chiêu Phùng

20:23 - 14/08/2013

Ghi chép về Bankok (Phần 2)

Bút ký của anh Lê Chiêu Phùng

20:22 - 14/08/2013

Ghi chép về Bankok (Phần 1)

Bút ký của anh Lê Chiêu Phùng

Video clip