09:30 - 18/06/2014

Thông báo kết luận hội thảo dự thảo lịch sử xã Hạ Trạch

Toàn văn thông báo kết luận về hội thảo dự thảo lịch sử xã Hạ Trạch diễn ra vào ngày 14/6/2014

09:18 - 18/06/2014

Hội thảo góp ý dự thảo cuốn lịch sử xã Hạ Trạch

Hội thảo góp ý dự thảo cuốn lịch sử xã Hạ Trạch do anh Nguyễn Chung Quý thực hiện

13:58 - 05/06/2014

Thông báo của biên soạn Lịch sử làng Cao Lao Hạ

Về việc thay đổi thời gian Hội thảo góp ý dự thảo cuốn lịch sử làng Cao Lao Hạ

22:31 - 02/06/2014

Góp ý về cuốn Lịch sử Hạ Trạch của hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội

Toàn văn nội dung góp ý về cuốn Lịch sử Hạ Trạch của hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội

20:39 - 02/06/2014

Thông báo

Thông báo của Ban biên soạn Lịch sử làng Cao Lao Hạ

20:55 - 20/05/2014

Thông báo của Ban biên soạn lịch sử làng Cao Lao Hạ

Về tổ chức hội thảo góp ý cho dự thảo Lịch sử Làng Cao Lao Hạ

12:25 - 19/05/2014

Hãy trả lại thảm thực vật rừng đầu nguồn cho hồ Vực Sanh!

Những ký ức xưa và thực trạng hiện nay về rừng đầu nguồn hồ Vực Sanh của một người con làng Cao Lao Hạ

09:45 - 09/05/2014

Thu gom và xử lý rác thải ở Hạ Trạch

Bài viết của anh Nguyễn Chung Quý về vấn đề rác thải ở Hạ Trạch hiện nay

Video clip