15:36 - 16/08/2014

Công trình thủy lợi vực sanh nguy cơ không có nguồn nước

Phóng sự phản ánh về nguy cơ cạn dần nguồn nước của hồ Vực Sanh của anh Lê Chiêu Phùng

16:28 - 23/07/2014

Phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu

Hội cựu chiến binh xã Hạ Trạch thực hiện tốt phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu

09:30 - 18/06/2014

Thông báo kết luận hội thảo dự thảo lịch sử xã Hạ Trạch

Toàn văn thông báo kết luận về hội thảo dự thảo lịch sử xã Hạ Trạch diễn ra vào ngày 14/6/2014

09:18 - 18/06/2014

Hội thảo góp ý dự thảo cuốn lịch sử xã Hạ Trạch

Hội thảo góp ý dự thảo cuốn lịch sử xã Hạ Trạch do anh Nguyễn Chung Quý thực hiện

13:58 - 05/06/2014

Thông báo của biên soạn Lịch sử làng Cao Lao Hạ

Về việc thay đổi thời gian Hội thảo góp ý dự thảo cuốn lịch sử làng Cao Lao Hạ

22:31 - 02/06/2014

Góp ý về cuốn Lịch sử Hạ Trạch của hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội

Toàn văn nội dung góp ý về cuốn Lịch sử Hạ Trạch của hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội

20:39 - 02/06/2014

Thông báo

Thông báo của Ban biên soạn Lịch sử làng Cao Lao Hạ

20:55 - 20/05/2014

Thông báo của Ban biên soạn lịch sử làng Cao Lao Hạ

Về tổ chức hội thảo góp ý cho dự thảo Lịch sử Làng Cao Lao Hạ

Video clip